Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Sivantos, s.r.o., IČ: 25680854, se sídlem Molákova 576/11, 186 00 Praha 8 (dále jen „správce“) pro účely stanovené níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, údaje poskytnuté formou emailového dotazu a údaje poskytnuté na základě telefonického hovoru správci a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů níže stanovených. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 ZOOÚ jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro poskytnutí požadované služby a zajištění správného a bezproblémového vyřešení požadavku a zkvalitnění služeb správce a to po dobu konečného vyřešení požadavku, nejdéle však po dobu jednoho roku nebo do písemného odvolání poskytnutého souhlasu. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem také pro statistické účely.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo obdobných prací. Pokud subjekt zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany správce nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může držitel obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.