Privacy Policy

A. Náš závazek ochrany osobních údajů

Zabezpečení a ochrana soukromí vašich osobních údajů jsou pro nás důležité. Podnikáme v souladu s platnými zákony o ochraně soukromých údajů a zabezpečení dat. Vytvořili jsme tyto Zásady ochrany osobních údajů, které vyjadřují náš závazek vůči právu každého jednotlivce na ochranu dat a osobních údajů. Tato Zásady ochrany osobních údajů definují, jak nakládáme s informacemi, na základě kterých můžete být přímo nebo nepřímo identifikováni („osobní údaje“).

Náš globální program ochrany osobních údajů rovněž zahrnuje zavedení jednoznačných oprávnění svolení, standardních smluvních klauzulí EU, modelových smluv/dohod o převodu, pravidel ochrany osobních údajů, prohlášení o ochraně osobních údajů, zásad ochrany osobních údajů registrací a podání, které jsou specifické podle jednotlivých zemí. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají webu www.sivantos.com a všech ostatních platných webových stránek společnosti Sivantos (v jednotném čísle „web“ a v množném čísle „weby“) a také softwarových aplikací („aplikace“) poskytovaných společností Sivantos.

B. Kdy platí tyto zásady ochrany osobních údajů?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje (tzn. vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), které nám poskytujete nebo které jsou odvozeny z vašich osobních údajů, jak je uvedeno níže.

V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a neanglickou verzí těchto zásad ochrany osobních údajů (v případě překladů pro místní účely) platí anglická verze těchto zásad ochrany osobních údajů v rozsahu povoleném platnými zákony.

C. Správce údajů

Správcem údajů je společnost Sivantos. Když je na našich webech nebo při vašem používání některé z naší aplikace zobrazen registrační formulář nebo formulář vyjádření souhlasu, může se správce údajů lišit a může se jednat o společnost Sivantos Pte. Ltd. nebo její dceřiná nebo přidružená společnost (souhrnně „Sivantos“) v závislosti na aktuální nabídce, účelu shromažďování dat a kde jsou data shromažďována a může být zobrazen na platném registračním formuláři nebo formuláři vyjádření souhlasu. Se svými dotazy můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu údajů na adrese dpo@sivantos.com.

D. Proč je třeba poskytovat své osobní údaje?

Podle obecného principu dáváte svolení a poskytujete veškeré osobní údaje v rámci těchto zásad zcela dobrovolně. Svoje svolení můžete kdykoli odvolat tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Neshromažďujeme vaše osobní údaje prostřednictvím našich webů a aplikací, pokud nám tak dobrovolně nedovolíte (například prostřednictvím registrací, průzkumů), pokud nám nedáte svolení nebo pokud nám jinak nedovolují platné zákony a předpisy na ochranu vašich osobních údajů.

E. K čemu se osobní údaje používají?

Budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze tak, jak je stanoveno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, ve vašem registračním formuláři nebo souhlasu. Další informace jsou uvedeny v části Účel použití níže.

F. Doba trvání zpracovávání osobních údajů.

Když zpracováváme a používáme vaše osobní údaje podle těchto zásad ochrany osobních údajů nebo podle litery zákona, budeme uchovávat vaše osobní údaje (i) pouze po dobu, po kterou je to nezbytné k naplňování účelů stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo (ii) dokud nevznesete námitku proti našemu dalšímu používání vašich osobních údajů (v případě, že máme legitimní zájem na používání vašich osobních údajů) nebo (iii) dokud neodvoláte svůj souhlas (v případě, že jste nám dali souhlas s používáním vašich osobních údajů). Nicméně pokud po nás závazné zákony vyžadují, abychom uchovávali vaše osobní údaje déle nebo pokud vaše osobní údaje potřebujeme k uplatňování a obraně proti soudním žalobám, budeme uchovávat vaše osobní údaje do konce příslušného období uchovávání nebo dokud vznesené žaloby nebudou urovnány.

G. Kde budou osobní údaje zpracovávány?

Jako součást globální skupiny společností máme dceřiné a přidružené společnosti uvnitř i vně Evropského hospodářského prostoru („EEA“). Znamená to, že kdykoli používáme nebo zpracováváme vaše osobní údaje k účelům stanoveným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, můžeme přenášet vaše osobní údaje našim dceřiným a přidruženým společnostem, které sídlí v zemích mimo EEA, včetně takových zemí, ve kterých platná statutární úroveň ochrany dat není srovnatelná s úrovní ochrany dat v rámci EEA. Veškeré takové přenosy probíhají na základě mezifiremních smluv, které vycházejí ze standardních smluvních klauzulí (podle rozhodnutí Evropské komise 87/2010/EC nebo veškerých následných novelizací), které smluvně potvrzují, že se na vaše osobní údaje vztahuje úroveň ochrany dat platná v oblasti EEA.

H. Jaká jsou má práva?

Obecně. Můžete nás kdykoli požádat, abychom vám poskytli informace o tom, které osobní údaje zpracováváme a dále o opravu nebo odstranění takových osobních údajů. Nicméně vás upozorňujeme, že můžeme odstranit vaše osobní údaje, pouze neexistuje žádná statutární povinnost nebo nadřazené právo na jejich zachování. Dovolujeme si vás upozornit, že pokud nás požádáte o odstranění vašich osobních údajů, nebudete moci dále používat platné weby, aplikace nebo jiné související služby společnosti Sivantos, které vyžadují, aby společnost Sivantos používala vaše osobní údaje.

Požádat o kopii. Používáme-li vaše osobní údaje na základě vašeho svolení nebo plnění smlouvy s vámi, můžete si od nás vyžádat kopii svých osobních údajů, které jste nám dosud poskytli. V takovém případě nás kontaktujte na adrese apps@sivantos.com a určete osobní údaje a formát, ve kterém chcete osobní údaje obdržet.

Právo být zapomenut/omezení použití. V následujících případech nás můžete požádat, abychom omezili jakékoli zpracovávání vašich osobních údajů: (i) pokud nám sdělíte, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nesprávné (v takovém případě si můžeme příslušnou část vašich osobních údajů ponechat a zkontrolovat jejich přesnost), (ii) pokud nemáme žádný právní základ na zpracovávání vašich osobních údaj nebo (iii) pokud vznesete námitku proti našemu zpracovávání vašich osobních údajů na základě našeho legitimního zájmu, jak je uvedeno v Části L níže.

Právo podat stížnost. Pokud máte důvodné podezření, že nezpracováváme vaše osobní údaje v souladu s požadavky těchto zásad ochrany osobních údajů nebo platných zákonů na ochranu dat v oblasti EEA, můžete se rozhodnout podat stížnost u orgánu na ochranu dat v zemi EEA, ve které žijete, nebo odpovídajícímu orgánu na ochranu dat země nebo státu, ve kterém sídlí příslušná entita společnosti Sivantos.

I. Další omezení a specifická ustanovení

Používání tohoto webu dětmi. Tento web není určen pro osoby mladší 16 let. Pokud jste mladší 16 let, nesmíte se na tomto webu zaregistrovat ani jej používat.

Odkazy na další weby. Tento web může obsahovat odkazy na cizí (tzn. společnosti jiné než Sivantos) weby. Společnost Sivantos nenese odpovědnost za opatření na ochranu osobních údajů ani za obsah webů mimo společnosti Sivantos. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si pozorně přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na takových cizích webech.

J. Používání technických opatření, například souborů cookies atd.

Automatické shromažďování neosobních údajů

Když přistupujete k našim webům nebo používáte naše aplikace, můžeme automaticky (tzn. bez registrace) shromažďovat neosobní údaje (například typ použitého internetového prohlížeče a operačního systému, název domény webů, ze kterých jste přišli, počet návštěv, průměrný čas strávený na webu, zhlédnuté stránky). Takové údaje můžeme používat a sdílet s našimi dceřinými a přidruženými společnosti k vylepšování výkonu, obsahu a vzhledu webů a aplikací.

„Soubory cookies“ – informace uchovávané automaticky ve vašem počítači

Když používáte naše weby nebo aplikace, můžeme ukládat do vašeho počítače určitá data ve formě souboru „cookie“. Podle tohoto souboru bude váš počítač automaticky rozpoznán při příštím použití našich webů nebo aplikací. Soubory cookies nám mohou pomáhat mnoha způsoby, například nám umožňují přizpůsobovat náš web nebo naše aplikace tak, aby lépe odpovídaly vašim zájmům, nebo ukládat vaše heslo, abyste jej nemuseli pokaždé znovu zadávat. Pokud si nepřejete přijímat soubory cookies, nakonfigurujte svůj internetový prohlížeč tak, aby mazal veškeré soubory cookies z pevného disku vašeho počítače, blokoval veškeré soubory nebo aby se před uložením souboru cookie zobrazilo varování.

Adobe Analytics

Uchováváme anonymizované uživatelské informace na našich webech a v našich aplikacích s použitím nástroje Adobe Analytics. Nástroj Adobe Analytics anonymně uchovává a analyzuje různé typy dat, včetně našich webů a metadat, webů, které se připojují k našim webům, času návštěvy a použitého prohlížeče. Tyto údaje se používají k optimalizaci webů a nejsou spojeny s osobními údaji bez výslovného souhlasu. Nicméně můžete vznést námitku proti shromažďování dat a výslovně odmítnout budoucí návštěvy webů kliknutím na následující odkaz. Služba webové analýzy rovněž používá soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači, a umožňuje analyzovat vaše používání webů. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání našich webů je přenášen výhradně v anonymním formátu na server provozovaný službou pro webovou analýzu a potom je tam uložen.

Shromažďování nebo zpracovávání dat vytvořených souborem cookie v souvislosti s vaší návštěvou našeho webu ze strany společnosti Adobe můžete výslovně odmítnout prostřednictvím následujícího webu: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google Analytics

Naše weby využívají Google Analytics, službu pro webovou analýzu, kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají naše weby. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání našich webů budou obecně přenášeny a uchovávány společností Google na serverech ve Spojených státech. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server Google v USA, kde bude zkrácena. Na základě naší žádosti bude společnost Google používat tyto informace pro účely vyhodnocení vašeho používání našich webů, vytváření zpráv o aktivitě našich webů pro webové operátory a pro poskytování dalších služeb, které souvisí s aktivitou webů a používáním internetu. IP adresa přenesená službou Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude spojována s jinými daty společnosti Google. Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně vás upozorňujeme, že pokud tak učiníte, nebudete moci používat funkce našich webů v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat vytvářených souborem cookie a souvisejícím s vaším používáním našich webů (včetně vaší IP adresy) ze strany společnosti Google a také zpracovávání těchto dat společností Google, stažením a nainstalováním modulu plug-in prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

K. Zabezpečení

Abychom chránili vaše osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo pozměnění a před prozrazením nebo přístupem, používáme technická a organizační zabezpečovací opatření.

L. Účel použití

V následujících případech jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje podle platných zákonů na ochranu dat.

a) Poskytování požadovaného zboží nebo služeb. Pokud si od nás objednáte zboží nebo služby, použijeme vaše osobní údaje (například vaše jméno, (e-mailovou) adresu, telefonní číslo, název společnosti a adresu, číslo kreditní karty nebo bankovní údaje) pouze ke zpracování vaší objednávky nebo k poskytnutí požadovaného zboží nebo služeb. Může to rovněž zahrnovat konverzační data, která můžete aktivovat prostřednictvím chatových funkcí, kontaktních formulářů, e-mailů nebo telefonu. V těchto zásadách ochrany osobních údajů „zboží a služby“ zahrnují pomůcky pro neslyšící Sivantos související služby, webové služby, nabídky, soutěže, jiný obsah, nemarketingové zpravodaje, výukové programy, školení a akce.

b) Kumunikace. Pravidelně komunikujeme e-mailem s uživateli, kteří používají naše zboží nebo související služby a můžeme rovněž komunikovat telefonicky při řešení stížností zákazníků nebo při vyšetřování podezřelých transakcí. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu k potvrzení vaše otevření účtu, k odesílání oznámení o platbách, k odesílání informací o změnách našeho zboží a služeb a k odesílání oznámení a dalších sdělení vyžadovaných zákonem. Uživatelé obecně nemohou výslovně odmítnout tyto komunikace, které nejsou marketingově zaměřené, ale zcela nezbytné pro relevantní obchodní vztah.

c) Dodržování předpisů. Kromě toho berete na vědomí, že veškeré informace nezbytné ke sledování vašich voleb ohledně zpracovávání vašich osobních údajů nebo příjmu marketingových materiálů mohou být uchovávány a poskytovány členům Sivantos pro zajištění dodržování předpisů.

d) Legitimní zájem společnosti Sivantos. Každý z příkladů použití v dílčích odstavcích e) až g) níže definuje náš legitimní zájem na zpracovávání nebo používání vašich osobních údajů. Pokud s tímto přístupem nesouhlasíte, můžete vznést námitku proti našemu zpracovávání nebo používání vašich osobních údajů, jak je uvedeno níže.

e) Dotazníky a průzkumy. Můžeme vás zvát k účasti na dotaznících a průzkumech. Tyto dotazníky a průzkumy bude obecně vytvořeny tak, aby na ně bylo možné odpovídat bez jakýchkoli osobních údajů. Pokud přesto zadáte osobní údaje do dotazníku nebo průzkumu, můžeme takové osobní údaje použít k vylepšování zboží a služeb společnosti Sivantos.

f) Vyváření sad anonymizovaných dat. Osobní údaje poskytnuté v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme anonymizovat pro vytvoření sad anonymizovaných dat, které budou následně použity k vylepšování zboží a služeb společnosti Sivantos.

g) Nahrávání hovorů a chatů pro účely zvyšování kvality. V případě telefonních hovorů nebo chatů můžeme nahrávat hovory (poté, co vás budeme přiměřeně informovat během hovoru a před zahájením nahrávání) nebo chaty pro zvyšování kvality našich služeb.

h) Právo na námitku. Můžete kdykoli vznést námitku proti našemu používání vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům. Pokud tak učiníte, přestaneme používat vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům a odebereme je z našich systémů, pokud nemáme oprávnění používat takové osobní údaje pro jiné účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo pokud neurčíme a neprokážeme přesvědčivý legitimní zájem na pokračování zpracovávání vašich osobních údajů (v případech, když to vyžadují závazné místní zákony, například pro daňové účely atd.).

V následujících případech budeme používat vaše osobní údaje pouze, jak je podrobně uvedeno níže po získání vašeho předběžného souhlasu.

a) Aktuality o produktech a službách společnosti Sivantos. Můžeme používat vaše jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu, telefonní číslo a základní informace o vašem zaměstnavateli (jméno a adresu), abychom vás mohli průběžně informovat o uvedené nejnovějších produktů a poskytovat další informace o zboží a službách společnosti Sivantos (včetně marketingových zpravodajů) a také o akcích společnosti Sivantos a pro zobrazení relevantního obsahu na našich webech.

b) Předávání vašich osobních údajů jiným společnostem Sivantos. Můžete přenášet vaše osobní údaje jiným entitám v rámci Sivantos. V takových případech budou tyto entity používat vaše osobní údaje ke stejným účelům a za stejných podmínek, jak je uvedeno výše.

M. Dotazy a komentáře

Budeme reagovat na přiměřené žádosti o kontrolu vašich osobních údajů a na opravu, úpravu nebo odstranění jakýchkoli nepřesností. S takovými dotazy nás kontaktujte na adrese apps@sivantos.com .

Pokud si chcete stěžovat na způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, můžete kontaktovat osobu, oddělení nebo pobočku, se kterou jste jednali. Nebo můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@sivantos.com odpovědné pracovníci pro ochranu osobních údajů vás budou v přiměřeném čase kontaktovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času zaktualizovány nebo novelizovány. Pravidelně sledujte aktuality na této stránce. Vaše další nebo následné přistupování nebo používání našich webů a aplikací bude považován za váš souhlas s novelizovanými nebo upravenými zásadami ochrany osobních údajů. Při přistupování nebo používání našich webů a aplikací přijímáte zásad ochrany osobních údajů, která je v daném okamžiku aktuální. Pokud nesouhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů, nepoužívejte naše weby a aplikace.