Podmínky zpracování osobních údajů

 1. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?
  • Správcem osobních údajů je společnost Sivantos s.r.o., IČO: 25680854, se sídlem Molákova 576/11, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen jako „Správce“).
  • Účelem tohoto dokumentu je splnění některých povinností (zejména povinnosti informační) Správce vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“), a to vůči zákazníkům a potencionálním zákazníkům (kteří jsou fyzickými osobami), dodavatelům (kteří jsou fyzickými osobami), uchazečům o zaměstnání a dalším dotčeným subjektům údajů (dále společně jen „Subjekty údajů“ nebo jednotlivě „Subjekt údajů“).

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ ZPRACOVÁVANÉ ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽBY
  • Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků za následujícími účely:

 • poskytování zboží či služeb;
 • splnění zákonných povinností Správce, zejména v oblasti daní, účetnictví a ochrany spotřebitele.
  • Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků v následujícím rozsahu:

 • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení (obchodní firma), datum narození, bydliště (sídlo), IČO, DIČ, telefonní číslo, e-mail;
 • popisné údaje: bankovní spojení;
 • údaje o zdravotním stavu (je-li to nezbytné pro účely poskytnutí konkrétního zboží či služby): procentuálně vyjádřená míra ztráty sluchu;
 • případně další údaje nutné pro řádné poskytování zboží či služeb zákazníkovi.
  • Zákonné důvody zpracování

Zákonnými důvody pro zpracování osobních údajů zákazníků je splnění smlouvy a splnění zákonných povinností.

 • Doba zpracování

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem a následně ještě 3 roky po jeho skončení, popř. po dobu stanovenou právními předpisy.

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ ZPRACOVÁVANÝCH ZA ÚČELEM MARKETINGU
  • Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem realizace svých marketingových aktivit (rozšiřování povědomí o službách a činnostech Správce, zasílání newsletterů, nabídek a aktualit, pozvánek na semináře, kongresy a prezentace, poskytnutí slev apod.).

 • Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků v následujícím rozsahu:

 • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení (obchodní firma), bydliště (sídlo), telefonní číslo, e-mail;
 • popisné údaje: údaje o účasti na školeních, seminářích, kongresech a dalších akcích pořádaných Správcem.
  • Zákonné důvody zpracování

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů zákazníků je oprávněný zájem.

 • Doba zpracování

Osobní údaje zákazníků jsou Správcem zpracovávány do doby, než zákazník oznámí, že nemá o zasílání marketingových sdělení zájem (resp. do doby podání námitky zákazníkem proti dalšímu zpracování).

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ ZPRACOVÁVANÉ ZA ÚČELEM MARKETINGU
  • Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje potencionálních zákazníků za účelem realizace svých marketingových aktivit (rozšiřování povědomí o službách a činnostech Správce, zasílání newsletterů, nabídek a aktualit, pozvánek na semináře, kongresy a prezentace, poskytnutí slev apod.).

 • Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje potencionálních zákazníků v následujícím rozsahu:

 • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení (obchodní firma), bydliště (sídlo), telefonní číslo, e-mail;
 • popisné údaje: údaje o účasti na školeních, seminářích a dalších akcích pořádaných Správcem.
  • Zákonné důvody zpracování

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů potencionálních zákazníků je souhlas se zpracováním osobních údajů.

 • Doba zpracování

Osobní údaje potencionálních zákazníků jsou zpracovávány po dobu platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů, resp. do okamžiku odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů potencionálním zákazníkem.

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE DODAVATELŮ ZBOŽÍ A SLUŽEB
  • Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje dodavatelů zboží a služeb za účelem plnění svých povinností vyplývajících ze smluv uzavřených s dodavateli.

 • Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje svých dodavatelů v následujícím rozsahu:

 • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení (obchodní firma), sídlo, IČO, DIČ, telefonní číslo, e-mail;
 • popisné údaje: bankovní spojení, odměna.
  • Zákonné důvody zpracování

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů dodavatelů je splnění smlouvy.

 • Doba zpracování

Osobní údaje dodavatelů jsou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s dodavatelem a následně ještě 3 roky po jeho skončení, popř. po dobu stanovenou právními předpisy, zejména daňovými a účetními předpisy.

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
  • Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání za následujícími účely:

 • realizace výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici;
 • prověření kvalifikace, odbornosti, zkušeností a předpokladů uchazeče o zaměstnání pro výkon předmětné pracovní pozice;
 • uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti s uchazečem o zaměstnání.
  • Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání v následujícím rozsahu:

 • adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní spojení, fotografie, e-mailová adresa, adresa profilu na profesních sociálních sítích, případně další údaje, které jsou obsaženy v uchazečem zaslaném životopise či motivačním dopise;
 • popisné údaje: seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty, oprávnění a průkazy (např. řidičský), dosavadní pracovní zkušenosti, znalost jazyků, dřívější zaměstnavatelé, reference od dřívějších zaměstnavatelů a další údaje, které jsou obsaženy v uchazečem zaslaném životopise či motivačním dopise;
 • veřejně dostupné údaje: dále mohou být získány informace, které jsou volně dostupné na internetu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku nebo jiného veřejného registru nebo ze sociální sítě LinkedIn nebo z jiných sociálních sítí sloužící pro profesní prezentaci;
 • údaje ze vzájemné komunikace: poznámky z telefonických rozhovorů, poznámky z osobních pohovorů a případně písemná komunikace.
  • Zákonné důvody zpracování

Zákonnými důvody pro zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou splnění smlouvy (realizace tzv. předsmluvního vyjednávání), oprávněný zájem a případně splnění zákonných povinností.

 • Doba zpracování

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na shora specifikované účely zpracování osobních údajů. Správce průběžně vyhodnocuje, zdali ve vztahu k uchazeči o zaměstnání nadále trvají účely zpracování osobních údajů. Pokud Správce zjistí, že účely, pro které byly osobní údaje zpracovávány, již nadále netrvají, osobní údaje zlikviduje. Ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů byla Správcem vyhodnocena obvyklá doba zpracování osobních údajů následovně:

 • v případě oprávněného zájmu na výběru nejvhodnějšího kandidáta na obsazení volné pracovní pozice zpracovává Správce osobní údaje po dobu trvání výběrového řízení a dále po dobu 6 měsíců ode dne skončení výběrového řízení.

 

 1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Příjemci osobních údajů Subjektů údajů mohou být v konkrétních případech:
 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány apod.);
 • externí poskytovatelé odborných a specializovaných služeb (zpracovatelé osobních údajů, právní poradci atp.);
 • další příjemci dle potřeb a pokynů Subjektů údajů.
  • V případě, že jsou osobní údaje vyjma Správcem zpracovávané také zpracovateli, děje se tak na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

 

 1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ
  • Osobní údaje Subjektů údajů se nepředávají do třetí země (mimo EU).  Výjimku tvoří část zákazníků (spolupracující lékaři), jejichž osobní údaje jsou zpracovávány (uloženy) na serverech v USA. Provozovateli těchto serverů jsou výlučně subjekty, které přistoupily k ujednání Privacy Shield, a poskytují tak odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předaných z Evropské unie do USA.
 2. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
 • V důsledku zpracování osobních údajů Správcem má každý dotčený Subjekt údajů následující práva:
  • právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům;
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Správce zpracovává;
  • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že Správce musí osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí dál zpracovávat, s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování má Subjekt údajů, jestliže:
 • popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • osobní údaje Správce již nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu 1.7 těchto podmínek, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce pro zpracování převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz je dáno, pokud zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel, zpracování je založeno na souhlasu a tento je Subjektem údajů odvolán, Subjekt údajů vznese námitku a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, výmaz Správci přikazuje právní předpis nebo když byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR. Právo na výmaz se neuplatní v případech stanovených v čl. 17 odst. 3 GDPR;
  • právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů může žádat, aby mu Správce jeho osobní údaje poskytl za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo aby je Správce sám předal jinému správci osobních údajů. Toto právo však Subjekt údajů má pouze ohledně těch osobních údajů, které Správce zpracovává automatizovaně na základě souhlasu Subjektu údajů nebo smlouvy s ním;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se Subjekt údajů domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může Subjekt údajů podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz;
  • v případě, že Správce osobní údaje Subjektu údajů zpracovává pro účely oprávněných zájmů svých nebo někoho dalšího, má Subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti takovému zpracování. Námitku může Subjekt údajů vznést na adrese sídla Správce nebo na jeho e-mailovou adresu, které jsou specifikovány v těchto podmínkách. Pokud Subjekt údajů takovou námitku vznese, je Správce oprávněn v dalším zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčeného Subjektu údajů, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • v případě, že Správce osobní údaje Subjektu údajů zpracovává pro účely přímého marketingu, má dotčený Subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely tohoto přímého marketingu. Pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již nadále jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Zpracování osobních údajů je prováděno zejména v sídle a pobočkách Správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce. Ke zpracování dochází zejména prostřednictvím výpočetní techniky (elektronicky), popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě.
  • Z důvodů zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů a zajištění provádění zpracování v souladu s GDPR zavedl Správce v souladu s čl. 24 a 25 GDPR přiměřená organizační a technická opatření.
  • Správce nepoužije zpracovávané osobní údaje Subjektů údajů k čistě automatizovanému rozhodování ani neprovádí profilování Subjektů údajů.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Tyto podmínky jsou přístupné na webu Správce: www.sivantos.cz.
  • Tyto podmínky se nevztahují na zákazníky Správce, kteří nakupují zboží či služby prostřednictvím e-shopu Správce (https://webshop.sivantos.cz/).
  • V případě jakýchkoliv dotazů či žádostí se Subjekt údajů může obrátit na Správce prostřednictvím e-mailu: cz@sivantos.com či telefonu:257 328 161.